2022 Yılı YEKDEM Başvuruları İçin Bilgilendirilme Yapıldı
 1. Anasayfa
 2. Haberler

2022 Yılı YEKDEM Başvuruları İçin Bilgilendirilme Yapıldı

0

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2022 Yılı YEKDEM başvurularına ilişkin duyuru yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yaptığı duyuruda şu bilgilendirmelerde bulundu:

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) gereğince hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği) 01/10/2013 tarihli ve 28872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. YEKDEM Yönetmeliğinin 5 inci maddesi YEK Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) yapılacak başvuruları düzenlemektedir.

YEKDEM Yönetmeliğinin 5 inci ve devamı maddeleri uyarınca 2022 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 30 Kasım 2021 tarihi sonuna kadar Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir. YEKDEM Yönetmeliğinde yapılan ve 21/04/2018 tarihli ve 30398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat uyarınca YEKDEM başvuruları Kurumumuz tarafından elektronik ortamda alınmaktadır.

Elektronik ortamda gerekli tanımlamalar yapılacak…

Bu sebeple üretim lisansı sahibi tüzel kişiler YEKDEM başvurularını muhatap yetkilisi veya lisans yetkilisi olarak yetkilendirdikleri gerçek kişiler aracılığıyla elektronik ortamda yapabileceklerdir. Bu doğrultuda muhatap yetkilisi veya lisans yetkilisi bulunmayan üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin Ek-1’de yer alan dilekçe formatına uygun ve elektronik ortamda doldurulmuş bir yazının eki olarak yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı bir nüshasını Kuruma sunmaları gerekmektedir. Söz konusu yetki belgeleri Kurumumuzca incelenecek ve yetkilendirilen kişilerin üretim lisansı sahibi tüzel kişiler adına YEKDEM başvurusu da dahil olmak üzere elektrik piyasası mevzuatı kapsamında başvurular yapabilmeleri için elektronik ortamda gerekli tanımlamalar yapılacaktır.

Yetki belgelerinin usulüne ve gerçeğe uygun bir şekilde Kuruma sunulmasından üretim lisansı sahibi tüzel kişiler sorumludur. Başvuru yapacak üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına başvuru yapmaya yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı nüshasını Ek-1’de yer alan dilekçe formatına uygun bir yazının eki olarak ivedilikle Kuruma elden veya posta yoluyla sunmaları büyük önem arz etmektedir. Yetki belgelerinin Kuruma posta ile gönderilmesi halinde postaya verilme tarihi ile ilgili oluşabilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı hususlarına önem verilmelidir.

YEKDEM başvurusunun geçerli olması için…

YEKDEM başvuruları ve üretim lisansları kapsamında daha önce Kurumumuza yetki belgeleri sunulan yetkililerin değiştirilmek istenmesi veya bu yetkililerinin yetki sürelerinin sona ermesi durumunda, üretim lisansı sahibi tüzel kişilerce yeni yetki belgelerinin yukarıda belirtildiği şekilde Kurumumuza sunulması gerekmektedir. Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerce yetkilendirilen kişiler, başvuru sistemi içindeki “Yetkilerim” bölümünden hangi üretim lisansları için ne kadar süreyle yetkili olduklarını görebilmektedir.

YEKDEM başvuruları elektronik ortamda yapılmadan önce başvuruların doğru ve sorunsuz yapılabilmesi için başvuru ile ilgili oluşturulan ve Ek-2’de yer alan Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzunun incelenmesi akabinde başvuru işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular ilgili mevzuat uyarınca elektronik ortamda alınacak, elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 2022 yılı YEKDEM başvuruları kapsamında istenen bilgiler sonucu oluşacak başvuru dilekçesi ve bilgi formuna ait format 26/08/2021 tarihli ve 10376 sayılı Kurul Kararıyla belirlenmiş olup, 02/09/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. YEKDEM başvurusunun geçerli olması için başvuru kapsamında oluşan ve ekinde bilgi formu olan başvuru dilekçesinin başvuru yapmaya yetkili kılınan kişi tarafından elektronik ortamda imzalanması gerekmektedir.

2022 yılında yararlanmak isteyen üretim lisansı sahipleri:

Başvuru dilekçesi imzalanmayan başvurular geçerli başvuru olarak kabul edilmeyecektir. Başvuru ekranında; başvuru dilekçesinin imzalanması halinde “İmzalandı”, ilgili uzmana sevki gerçekleştiğinde “İşlemde” ve 31 Aralık 2021 tarihi akabinde Kurul Kararı ile Nihai YEK Listesi’nin onaylanması durumunda “Onaylandı” ibareleri yer alacaktır. Ayrıca başvuru yapmaya birden fazla kişinin yetkilendirilebilmesine izin verilecek iken bu kişilerin müşterek imza ile başvuru yapması mümkün olmayacaktır. Bu başvurular kapsamında yapılacak yetkilendirmeler ile ilgili tüzel kişilerin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

YEKDEM başvuruları; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, YEK Kanunu, YEKDEM Yönetmeliği ve elektrik piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde incelenmektedir. YEKDEM’den 2022 yılında yararlanmak isteyen üretim lisansı sahiplerinin başvurularına konu üretim tesislerinin;

 • 1 Kasım 2011 tarihi ve sonrasında işletmeye girmiş olması,
 • Başvuru tarihi itibarıyla geçici [1] kabulü yapılarak tamamen ya da kısmen işletmeye alınmış olması,

gerekmektedir. YEKDEM başvurusuna konu üretim tesisine ilişkin hazırlanan geçici kabul tutanaklarının kapak sayfasının ve mahallin en büyük mülki amire sunulan nüshasının başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bahse konu kapak sayfası ve mahallin en büyük mülki amirine sunulan nüshaya ilişkin örnek Ek-3’te yer almaktadır. Yapılacak elektronik yüklemelerde kabul tutanaklarının sadece belirtilen sayfalarına yer verilmesi yeterli olup, diğer sayfalarla ilgili bir işlem ya da inceleme yapılmamaktadır.

Başvurular 30 Kasım 2021 tarihi sonuna kadar!

2022 yılında YEKDEM’den yararlanmak amacıyla 30 Kasım 2021 tarihine kadar Kuruma elektronik ortamda başvuru yapan kişilerden YEKDEM başvurularını sonlandırmak isteyenlerin taleplerini en geç 30 Kasım 2021 tarihi sonuna kadar Kurumumuza yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

YEKDEM ile alakalı Kurumumuz tarafından herhangi bir dosya kontrolü ve eksiklik bildirimi yapılmayacak olup, YEKDEM Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği 5 inci maddeye göre yapılan başvurulardan tam ve eksiksiz olduğu tespit edilenler değerlendirmeye alınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ekler:

Ek-1: Elektronik Başvuru Yetkilisine İlişkin Dilekçeler

Ek-2: Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu

Ek-3: Örnek Geçici Kabul Tutanağı Belgesi

Ek-4: Başvuru Sistemine Giriş

[1] 19/02/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Üretim Ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası;

“İlgili mevzuatta “Geçici Kabul” ve “Kesin Kabul” ibarelerine yapılan tüm atıflar, 6446 sayılı Kanun kapsamında özel hukuk tüzel kişileri tarafından yatırımı gerçekleştirilen elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri için, bu Yönetmelikteki “Kabul” ibaresine yapılmış sayılır.”

hükmünü amirdir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir